Selesaun Feto halo Istoria Foun Iha Futebol Timor-Leste

Prezensa feto iha mundu futebol muda ona paradigma tuan, no fó demanda foun ba dezenvolvimentu jogu. Organizasaun membru sira futebol nian hahú esplora mós habilidade feto iha futebol, liuhosi kria jogu ba feto hodi enkoraja liutan partisipasaun feto iha futebol.

@Rogerio Pires, Autor.

 

Federasaun Futebol Timor-Leste mós hamosu kompetisaun lokál futebol femenina iha tinan 2019, Liga Feto Timor, dezde premeire vez ekipa nasionál femenina partisipa torneiu rejionál iha tinan 2010. Prezensa futebolista femenina (feto) fó kór diferente iha istoria futebol Timor-Leste, tanba bola ne’ebé uluk tebe de’it husi mane sira, ohin loron bele iha mudansa.

 

“Selesaun Nasionál feto tuir ona torneiu kualifikasaun ba AFC U-16 Women’s Championship 2011 iha tinan 2010, iha Makati City, Filipina, no tuir mós torneiu AFF Women’s Championship iha 2019, ne’ebé premeira vez manán Singapura.” Dehan Minyoung Lee, treinador Selesaun Nasionál Feto, iha konversa ida, iha 1 Fevereiru 2020.

 

Kompetisaun futebol femenina bele hamosu jogadór feto barak iha Timor-Leste, tanba bele hamosu jogadór femenina barak iha futuru, no bele kompete iha rejiaun no mós iha torneiu sira internasionál.

 

“Ha’u foin halo selesaun feto iha tinan 2020, hafoin Liga Feto Timor. Uluk Selesaun Nasionál Feto menus loos. No susar ba ha’u atu realiza treinamentu kuandu ha’u premeira vez to’o Timor-Leste.” Treinadór koreana ne’e haktuir tan.

 

Treinadór Minyoung Lee halo esforsu maka’as hodi introdus konseitu jogu no dezenvolve abilidade feto iha futebol. Lee ajuda Federasaun Futebol Timor-Leste hodi forma Selesaun Feto no asume responsabilidade ba treinamentu selesaun nasionál feto.

 

“Agora selesaun feto prepara ba AFF Women’s Cup. Treinamentu kontinua la’o hodi hein jogu ne’e.” Dehan Lee.