FFTL Realiza Refresher Course Ba Arbitu Nasional

Federasaun Futeból Timor-Leste liuhosi Diresaun Arbitrajen no Asosiasaun Arbitrajen realiza Refresher Course hodi aumenta koñesimentu ba arbitu sira, atu sira bele lidera jogu sira ho di’ak iha futuru.

@Rogerio Pires, Autor.

 

“Ita presiza aumenta koñesimentu ba arbitu sira. Maibé koñesimentu ne’ebé hetan, tenke pratika. Agora daudauk ita seidauk iha kompetisaun tanba Covid-19, no ita tenke ajuda Estadu hodi prevene transmisaun Covid-19 iha Timor-Leste. Kuandu situasaun filafali normál, kompetisaun sei realiza filafali. Ha’u husu arbitu sira tenke lidera jogu ho di’ak iha futuru.” Dehan Sekretáriu-Jerál FFTL, Nelio Isaac Sarmento, iha sesaun abertura treinamentu, ne’ebé hala’o iha Xanana Sport Center, Dili (08/2).

 

Sekretáriu-Jerál mós husu ba Diresaun Arbitrajen no Asosiasaun Arbitrajen atu promove arbitu-feto, tanba partisipasaun feto iha arbitrajen menus tebes.

 

“Ha’u husu atu promove arbitu-feto hodi hetan sertifikasaun. Atu loron ida feto mós bele lidera jogu. Diresaun Arbitrajen tenke hanoin ona, hahu promove arbitu feto.” Nelio dehan tan.

 

Vise prezidente FFTL, Germanio da Silva afirma, arbitu nu’udar ema ida-ne’ebé importante iha jogu, tanba lidera kompetisaun, no husu atu aprende nafatin hodi aumenta koñesimentu hodi lidera jogu ho di’ak.

 

“Arbitu mak xave iha kompetisaun. Arbitu laiha kompetisaun labele realiza. Maibé ha’u husu ita-boot sira atu aprende nafatin, aumenta koñesimentu hodi lidera jogu sira ne’ebé realiza iha munisipiu no mós iha nasionál.” Dehan Germano.

 

Prezidente Asosiasaun Arbitrajen Aniceto Berelelo mós relata, arbitu sira durante ne’e lidera jogu ne’ebé la’o hela. Maibé sira presiza nafatin aumenta koñesimentu hodi sira bele dirije jogu di’ak liutan.   

 

“Durante ne’e ami koloka sira iha jogu sira-ne’ebé la’o. Maibé Ita presiza kapasita sira para sira bele sai arbitu di’ak.”  Dehan Aniceto.

 

Arbitu sira ne’ebé partisipa iha refresher course ne’e mai husi munisipiu sira, no kursu ida-ne’e ramata iha loron 12 Fevereiru 2021.